Den Haag Centrum

Update wijkaanpak Gezamenlijk Onderwijs Anders Laak

Op 8 mei jl. vond een digitale sessie plaats met alle betrokkenen bij de wijkaanpak Gezamenlijk Onderwijs Anders Laak. Tijdens deze sessie werd het conceptrapport besproken dat op verzoek van de schoolbesturen is opgesteld door adviesbureau Berenschot. Het rapport bevat een uitwerking van verscheidene scenario’s en maatregelen die scholen, soms gedwongen, nemen om het lerarentekort het hoofd te bieden. Het rapport dient als input voor een gesprek met het ministerie van OCW over gewenste ruimte in wet- en regelgeving.

Binnenkort gaat een projectmanager in de wijk Laak aan de slag om één op één gesprekken te voeren met alle betrokkenen. In deze gesprekken wordt ingezoomd op de knelpunten met betrekking tot wet- en regelgeving, maar ook op de kansen en mogelijkheden. De bevindingen worden uitgewerkt aan de hand van pilots en samengevat in een Plan van Aanpak die aan het Platform Primair Onderwijs zal worden gepresenteerd.

Scroll naar boven