Notulen

3 maart 2021

In dit derde overleg is de projectgroep geïnformeerd over de plannen voor deze website, www.samenvoordehaagseklas.nl De site zal informatie bieden voor schooldirecteuren/-besturen en kandidaat-zij-instromers met wie zij in gesprek zijn. Daarnaast is gesproken over het conceptvoorstel ‘Afspraken facilitering zij-instromer’. Dit voorstel gaat over gezamenlijke afspraken over begeleiding van de zij-instromer op school en vanuit de …

3 maart 2021 Lees verder »

18 november 2020

In dit startoverleg heeft de projectgroep gekeken naar de Subsidieregeling PO G5: het doel van de regeling, het activiteitenplan dat aan de subsidieaanvraag ten grondslag lag en de concreet te realiseren activiteiten. Projectleider Léone Heideman (De Haagse Scholen, penvoerder) gaf een toelichting op de projectorganisatie en over en weer zijn wensen en verwachtingen van deze …

18 november 2020 Lees verder »

27 januari 2021

Afspraken over begeleiding en monitoring van zij-instromers vormden een belangrijk agendapunt in het tweede overleg. Alle projectleden gaven hun zienswijze. Al gemaakte afspraken en nieuw af te spreken principes worden vervat in een voorstel dat bij het volgende overleg ter tafel zal liggen. Voorts is gesproken over de Begeleidingspool. In overleg met de HR-afdelingen van …

27 januari 2021 Lees verder »

20 april 2021

Op dinsdag 20 april zijn we (digitaal) samengekomen om te spreken over de stand van zaken met betrekking tot de uitwerking van de subsidieregeling Noodplan G5. Astrid de Graaff heeft een presentatie gedeeld waar ingezoomd werd waar de verschillende besturen op inzetten qua maatregelen en de bevindingen en knelpunten. In het verslag wordt hier verder …

20 april 2021 Lees verder »

19 januari 2021

Tijdens de tweede bijeenkomst heeft Astrid de Graaff, programmamanager Lerarentekort, zichzelf voorgesteld. Zij neemt in de toekomst het voorzitterschap over van Anke Velter. We hebben het gesprek gevoerd over de stand van zaken en is er een presentatie gegeven over de subsidieregeling Noodplan G5. Deze presentatie is al eerder verzorgd voor de verschillende besturen. De …

19 januari 2021 Lees verder »

26 november 2020

De werkgroep Noodplan G5 is op 26 november voor het eerst bij elkaar gekomen. We hebben ons aan elkaar voorgesteld en gesproken over doel, verwachtingen en werkwijze van de werkgroep. Door elkaar te schetsen met welke maatregelen uit het Noodplan G5 we dit moment bezig zijn en wat daarbij de stand van zaken is hebben …

26 november 2020 Lees verder »