SVDHK-rgb-01.png
Beste abonnee,

Samen voor de Haagse Klas, het programma voor en door het Haagse basisonderwijs. In deze nieuwsbrief vertellen we je meer over noodplan G5 en het zij-instroomtraject.

Besloten gedeelte 'Samen voor de Haagse klas.nl'

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd door de websitebouwer voor het besloten gedeelte van deze website. Binnen dit gedeelte kun je voorbeelden zien van andere scholen en vragen stellen aan collega's in Den Haag op het gebied van Noodplan G5. Zo sta je er niet alleen voor. Als het besloten gedeelte online gaat ontvang je hier natuurlijk meer informatie over.

Check ook onze animatie Noodplan G5. In deze animatie worden de subsidieregeling en de mogelijkheden hiervoor uitgelegd.
VideoSamenvoordeHaagseklas

Richtlijnen begeleiding zij-instromer

Het succes van de zijinstromer is in hoge mate afhankelijk van de wijze waarop hij/zij in staat wordt gesteld ervaring op te doen, te leren op de werkplek en aandacht te geven aan het theoretische deel van de studie. De Projectgroep Zij-instroom PO G5 heeft de wens geuit om vooraf richtlijnen vast te leggen voor scholen en besturen. Maatwerk staat hier voorop. Deze richtlijnen werken als een soort bodemregeling.


Zij-instromers aan het woord ...

Anna le Juge, Zuidwalschool, groep 1/2
Hoe het nieuwe schooljaar is gestart? Mijn dochter Filippa zit in groep 2 en kon het prachtig verwoorden: "Ik ben zo blij dat je wat geworden bent. Ik dacht dat je niks zou worden." Heerlijk die kinderen, zelf ben ik ook heel blij dat ik juf ben geworden.
Qoute1
Laura Dijkerman, De La Rey school, groep 6
"Vanaf dag 1 beschouwden de kinderen mij als juf. Niet alleen mocht ik meteen aan de slag om te helpen bij het uitleggen van een som, ook werd ik geroepen om te kijken hoe hoog een kind in de boom had geklommen. Heel gaaf om meteen zo geaccepteerd te worden! Ik zit echt op mijn plek en ben nu al blij met mijn carrière-switch!".
Quote2

Onderzoek CAOP - vervolg

In de laatste nieuwsbrief heb je kunnen lezen dat de gemeente Den Haag een aanvullend onderzoek heeft opgesteld met CAOP om het lerarentekort in kaart te brengen. Het onderzoek heeft als doel actuele en relevante inzichten op te doen over wijk- en school specifieke factoren die bijdragen aan het ontstaan en voortbestaan van lerarentekorten in Den Haag. Er wordt gekeken naar het verschil in het tekort aan leraren tussen wijken en scholen en in welke mate deze verklaard kunnen worden. Op dit moment worden de eerste conclusies getrokken en worden de eerste resultaten gedeeld met de gemeente en een aantal besturen begin oktober. Van hieruit wordt er verslaglegging gedaan en besproken met de gemeente en besturen.

Werkgroep Noodplan G5

Begin oktober komt de werkgroep Noodplan G5 voor het eerst dit schooljaar bij elkaar. We hebben een nieuw lid, te weten Carmen Louer. Zij is personeelsfunctionaris bij de Laurentiusstichting.

Centerdata uitvraag per 1 oktober

Per 1 oktober volgt er een nieuwe uitvraag vanuit Centerdata in opdracht van OC&W om de (verborgen) vacatureruimte in kaart te brengen. Er volgt op bestuurlijk niveau een uitvraag naar directieleden en op schoolniveau naar leerkrachten en ander onderwijsgevend personeel. Er is met een werkgroep gesproken over de laatste uitvraag. Hierbij hebben wij gesproken over het interpreteren van de verschillende stellingen. Dit is zoveel mogelijk aangepast zodat dit zo eenduidig mogelijk wordt ingevuld

Onderzoek ECBO eerste evaluatie schooljaar 2020-2021

Het convenant Noodplan G5 en de gelden die hierbij horen komen vanuit het ministerie OC&W. Lucas Onderwijs is penvoerder van deze subsidie. Het externe bureau ECBO voert hierbij gesprekken met Lucas Onderwijs en monitort wat werkt en welke maatregelen worden ingezet om het lerarentekort tegen te gaan. In juni hebben we een evaluatiegesprek gehad om terug te kijken op het eerste jaar van dit convenant. De besturen hebben tevens een korte vragenlijst ingevuld over werkdruk/werkbeleving. Penvoerder Lucas Onderwijs zal de gegevens verzamelen en levert dit aan bij ECBO.

In de volgende nieuwsbrief volgen enkele conclusies.

Besturenronde schooljaar 2021-2022

Astrid de Graaff (projectleider Subsidieregeling Noodplan G5) maakt in oktober een (digitaal) rondje langs de schoolbesturen. Onderwerp van gesprek is hoe het eerste schooljaar is verlopen met betrekking tot de gemaakte keuzes, welke bedragen al zijn uitgegeven en of doelen zijn herzien of nog doorlopen voor schooljaar 2021-2022.
Met deze ronde wil Astrid ook in kaart brengen wat er nog nodig is en waar de besturen elkaar kunnen vinden.
info@samenvoordehaagseklas.nl
www.samenvoordehaagseklas.nl

Uitschrijven | Je abonnement beheren