SVDHK-rgb-01.png
Beste abonnee,

Samen voor de Haagse Klas, het programma voor en door het Haagse basisonderwijs.

Onze twee belangrijkste aandachtsgebieden zijn:
  • Verbeteren van het zij-instroomtraject.
  • Vertalen en invoeren van de maatregelen uit het noodplan Den Haag.

Nieuwe website

Vanaf nu kun je alle informatie over het noodplan en het zij-instroomtraject vinden op de nieuwe website. Zoals bijvoorbeeld alle notulen en belangrijke stukken.
Daarbij vinden we het belangrijk dat scholen van elkaar leren en dat we elkaar kunnen inspireren. We delen diverse interviews uit het Haagse onderwijs.
Onze site is nog niet helemaal compleet. Binnenkort krijgen alle schooldirecteuren ook een inlog voor de site, zodat je met elkaar ervaringen en tips kunt delen.

Vertrek Léone Heideman

Léone gaat op buitenlands avontuur en vertrekt in juni bij De Haagse Scholen. Zij zal dus ook haar taak als projectleider van het project zij-instroom neerleggen. Theo Kosterink neemt deze rol over. In de volgende nieuwsbrief stelt Theo zich voor.

Projectgroep zij-instroom, 12 mei 2021

In dit overleg van de projectgroep is o.a. de aangepaste versie van de richtlijnen voor begeleiding van zij-instromers besproken. Met name is stilgestaan bij de voorgestelde koppeling tussen het volgen van de richtlijnen en de toekenning van middelen uit de subsidieregeling zij-instroom. Conclusie: de vraag moet eigenlijk zijn hoe besturen en opleidingen samen op kunnen trekken om te helpen in situaties waar zich problemen voordoen in de begeleiding van zij-instromers. In die lijn worden de richtlijnen verder ontwikkeld. Voorts is gesproken over het organiseren van een gezamenlijke wervingscampagne, dit najaar.
Charlotte Kloosterman

Wil je het traject laten slagen? Zorg voor de juiste begeleiding!


Charlotte Kloosterman is leerkracht en tevens interne coach op OBS Prins Willem Alexander in Den Haag. In haar werk begeleidt ze onder andere regelmatig nieuwe leerkrachten en zo ook mensen die het zij-instroom traject volgen.

Lees verder...

Subsidieregeling zij-instroom PO G5

Veel besturen hebben dit schooljaar gebruikgemaakt van de Subsidieregeling zij-instroom PO G5. Het doel van deze subsidieregeling is het traject voor zij-instromers te verbeteren door een integrale aanpak door scholen, besturen en lerarenopleidingen.

De Haagse Scholen is voor deze subsidieregeling penvoerder voor alle schoolbesturen (po) in Den Haag. DHS heeft de aanvraag gedaan voor deze subsidie gedaan en zal namens dezelfde besturen een evaluatie van de inzet van deze subsidie opstellen. Daarvoor is op 10 mei een evaluatieformulier toegestuurd aan de besturen. Om het zo gemakkelijk mogelijk te maken, zijn de gegevens over de school en de ontvangen subsidie daarop al ingevuld. Besturen wordt verzocht de gegevens aan te vullen en het formulier vóór 28 mei 2021 te retourneren.

Hebt u het formulier niet ontvangen of andere vragen over deze regeling? Stuur deze naar: info@samenvoordehaagseklas.nl. Eind mei ontvangen de besturen het aanvraagformulier voor de Subsidieregeling zij-instroom PO G5 voor het schooljaar 2021-2022.

Onderzoek CAOP

In de laatste nieuwsbrief heb je kunnen lezen dat de gemeente Den Haag een aanvullend onderzoek heeft opgesteld met CAOP om het lerarentekort in kaart te brengen. Het onderzoek heeft als doel actuele en relevante inzichten op te doen over wijk- en school specifieke factoren die bijdragen aan het ontstaan en voortbestaan van lerarentekorten in Den Haag.

Er wordt gekeken naar het verschil in het tekort aan leraren tussen wijken en scholen en in welke mate deze verklaard kunnen worden. Op dit moment zijn de leden van de werkgroep verschillende directeuren en leraren aan het benaderen om in gesprek te gaan met de onderzoekers van het CAOP. In juni volgt de vragenlijst voor leerkrachten.
cdc-GDokEYnOfnE-unsplash (1)

"Samen vergoten we de (onderwijs)wereld"

Richard van Klink, directeur van Brede Buurtschool De Triangel vertelt over de unieke samenwerking ‘Urban Education’ tussen drie verschillende basisscholen van Lucas Onderwijs, de hogescholen en de gemeente Den Haag.

Lees verder...

Onderzoek ECBO eerste evaluatie convenant Noodplan G5

Het convenant Noodplan G5 en de gelden die hierbij horen komen vanuit het ministerie OC&W. Zij hebben zoals je weet Lucas Onderwijs penvoerder gemaakt van deze subsidie. Het externe bureau ECBO voert hierbij gesprekken met Lucas Onderwijs en monitort wat werkt en welke maatregelen worden ingezet om het lerarentekort tegen te gaan.

In juni staat een gesprek gepland om terug te kijken op het eerste jaar van dit convenant. De besturen hebben deze week een korte vragenlijst hierover gehad per mail en tevens een anonieme enquête over werkdruk/werkbeleving. De penvoerder zorgt voor een verzameling van de gegevens en levert dit aan bij ECBO. In juli koppelen we terug welke bevindingen en conclusies er zijn getrokken en wat dit eventueel betekent voor het volgende schooljaar.

Notulen Noodplan

Bekijk hier de laatste notulen van de projectgroep noodplan 20 april 2021.

Op dinsdag 20 april zijn we (digitaal) samengekomen om te spreken over de stand van zaken met betrekking tot de uitwerking van de subsidieregeling Noodplan G5. Astrid de Graaff heeft een presentatie gedeeld waar ingezoomd werd waar de verschillende besturen op inzetten qua maatregelen en de bevindingen en knelpunten. In het verslag wordt hier verder op ingegaan.
Samen voor de Haagse Klas