Beste lezer,

Samen voor de Haagse Klas is het programma voor en door het Haagse basisonderwijs: Noodplan G5 en het Zij-instroomtraject G5.
Graag vertellen we je waar wij mee bezig zijn.
Nynke Hoekstra
Interim Programmamanager
Noodplan G5
(penvoerder)
Maarten van Gelderen
Programmamanager Zij-instroom G5

Noodplan G5 Den Haag

In deze nieuwsbrief praten we je graag bij over vier bovenbestuurlijke projecten die worden uitgevoerd vanuit het Noodplan G5 Den Haag.

1. Andersom Den Haag (website)
Het subsidieprogramma School en Omgeving van Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) is bedoeld om kansengelijkheid onder kinderen te vergroten, door tijdens hun schooltijd extra activiteiten aan te bieden. Een lokale samenwerking van scholen, gemeente en maatschappelijke organisaties werken samen aan programma's om de (talent)ontwikkeling van leerlingen te stimuleren.

Wijk Laak
Sinds het schooljaar 2023-2024 hebben de gezamenlijke onderwijsbesturen de ‘Wijkaanpak Slimmer Samenwerken in Laak’ ingericht om actiever samen te werken in de wijk. Scholen richten zich bijvoorbeeld op anders organiseren vanuit de gedachte dat leraren en anders bevoegden elkaar versterken bij het realiseren van betekenisvol onderwijs. Eén van de initiatieven is het wijkleerteam; daarover lees je verderop in deze nieuwsbrief.

Scholen
Voor de aanvraag van de subsidie School en Omgeving hebben vier scholen van De Haagse Scholen (DHS), een samenwerking gevormd met Andersom Den Haag en Het Talentenhuis. De scholen in Laak zijn: Prins Willem Alexander, Willem Drees, De Kameleon en De Spoorzoeker. Mogelijk sluiten andere scholen in Laak aan bij deze samenwerking.

Doelen
Door intensievere samenwerking pakken we niet alleen de uitdagingen van het personeelstekort aan. Ook verbeteren we de brede kwaliteit van het onderwijs.
  • Aanbieden van een rijke schooldag, aansluitend bij of geïntegreerd met het reguliere programma van de scholen.
  • Stimuleren duurzame samenwerking tussen onderwijsbevoegden en anders bevoegden, zowel binnen het reguliere als extra aanbod waardoor een doorgaande lijn in het pedagogisch klimaat ontstaat.
  • Versterken van de verbindingen tussen de school, thuis en wijkorganisaties.
De komende tijd gaan de partijen aan de slag om te inventariseren wat er al is en wat werkt op de scholen. Welk aanbod is er en waar is er behoefte aan? Het leren en inspireren van elkaar staat hierbij centraal. Op naar een succesvolle samenwerking!

2. Wijkaanpak Laak
In de wijkaanpak Laak ontwikkelen we met verschillende partners integrale aanpakken in het kader van het personeelstekort. In dit eerste uitvoeringsjaar zijn meerdere ‘slimme ideeën’ uitgedacht en tot een volgende stap gebracht. Op 16 april, tijdens een werksessie met alle betrokken partijen, zijn deze ideeën met elkaar gedeeld en uitgewisseld. Het voert te ver om in deze nieuwsbrief alle 5 gepresenteerde ideeën toe te lichten, maar we zetten er graag eentje in de spotlight: het wijkleerteam Laak. Een mooi voorbeeld waarbij we zijn vertrokken vanuit een wens of idee dat in de wijk leeft.

Wijkleerteam
Het wijkleerteam is er voor de studenten die stagelopen in de wijk. Ze worden als altijd begeleid vanuit de scholen en de opleidingen waar ze studeren. Maar stagelopen (of werken) in Laak vraagt ook om iets extra’s: een wijkspecifieke aanpak. En dat gebeurt in het wijkleerteam. In zes bijeenkomsten leren de studenten over verschillende vraagstukken die te maken hebben met het karakter van de wijk. Het idee is dat we meer studenten kunnen behouden voor Laak wanneer ze al beter zijn voorbereid op de uitdagingen van de wijk.

Na de zomervakantie gaat het wijkleerteam starten met 12 studenten op 4 basisscholen en in samenwerking met 2 pabo’s. En dan wordt onze slogan in praktijk gebracht: Het vak leren? Dat doe je in Laak.

3. Zij-instroom
De stijgende instroom van nieuwe zij-instromers vlakt af, maar de stedelijke doelstelling (jaarlijks 120 startende zij-instromers) wordt vooralsnog gehaald. Om het gewenste instroomniveau te behouden en mogelijk te verhogen lopen er verschillende beleidsinitiatieven:
  1. Verbeteren aanpak voortraject van zij-instromers
  2. Verbeteren aanpak begeleiding van zij-instromers op de werkplek
  3. Verbeteren aanpak opleiding van zij-instromers
We versterken ook het platform waar directeuren & bestuurders informatie kunnen vinden, de website Samen voor de Haagse Klas.

Recent is besloten om enkele succesvolle initiatieven van buiten Den Haag hier naartoe te halen. Zo is er stedelijk een samenwerkingsconvenant met Echt Onderwijs getekend. Echt Onderwijs is succesvol in Rotterdam. Het gaat om een gericht initiatief om een nieuwe generatie onderwijsprofessionals te werven, te selecteren en i.s.m. alle partners duurzaam te begeleiden voor het Haagse onderwijsveld. De eerste groep deelnemers start per 1 augustus 2024. Hierna volgt verdere uitbreiding van het programma.

4. Transitiemanager Toekomstgericht Organiseren
In Den Haag is recent een bovenbestuurlijke transitiemanager toekomstgericht organiseren aangesteld. We zien meerwaarde in samenwerking op dit gebied, met name als het gaat om het ontsluiten van stedelijke en landelijkse successen (samenwerking opzoeken binnen de G5). Daarnaast heeft de transitiemanager de taak een netwerk te realiseren van partijen dat de besturen kan helpen de benodigde transities in te zetten/te versnellen. Daarin willen we voorlopers de ruimte geven zichzelf verder te ontwikkelen en deze kennis te delen met elkaar.

Expeditie Leerkracht

Begin dit jaar is besloten om Expeditie Leerkracht, een succesvol initiatief uit Leiden, naar Den Haag te halen. Met deze organisatie is stedelijk een overeenkomst getekend. De eerste expeditie heeft inmiddels plaatsgevonden. Zo’n 15 deelnemers die de overstap naar het onderwijs overwegen, hebben gedurende twee dagen een grondige oriëntatie op het primair onderwijs gehad. Hierin was een dag lesgeven als leraar voor de klas inbegrepen. De ervaring in Leiden leert dat een substantieel deel van de expeditieleden na dit 2-daagse programma kiest voor het zij-instroomtraject. Het doel is om nu op te schalen en te komen tot zo’n 4 expedities in Den Haag per schooljaar.
Dank voor je aandacht!
Team Samen voor de Haagse Klas