SVDHK-rgb-01.png
Beste lezer,

Samen voor de Haagse Klas is het programma voor en door het Haagse basisonderwijs: noodplan G5 en het zij-instroomtraject. Graag vertellen we je waar wij mee bezig zijn.

Gespreksronde evaluatie zij-instroom

Theo Kosterink, penvoerder van het stedelijk zij-instroomtraject, spreekt in deze periode met alle vertegenwoordigers/direct betrokkenen bij de uitvoering van het zij-instroomtraject van de besturen. Het doel van deze gesprekken is:
Theo
 • op peil houden van de kennis van het zij-instroomtraject;
 • ophalen van de stand van zaken halverwege het jaar over het aantal gestarte zij-instromers (halen we met elkaar weer het doel om minimaal 120 zij-instromers te laten starten?)
 • verschaffen van zicht op de financiële inzet van de subsidie in relatie tot de verplichting van een deel eigen bijdrage;
 • inzicht in oriëntatie, plaatsing van zij-instromers en begeleiding.
Verder bespreken we natuurlijk alle mogelijke zaken waar besturen tegen aanlopen en kijken we naar mogelijkheden het aantal zij-instromers in de stad uit te breiden.
De gesprekken zijn digitaal. De penvoerder stuurt aan de bij hem bekende vertegenwoordiger van het bestuur een mail met een aantal mogelijkheden. Eind januari zullen alle gesprekken zijn afgerond en volgt een samenvatting van de opbrengsten.

Eindrapport Centerdata over uitvraag lerarentekort

Rapport Centerdata
Centerdata heeft deze maand het eindrapport gepubliceerd over de uitvraag van de personeelstekorten in het primair onderwijs per
1 oktober 2022. Ook dit jaar is deze rapportage opgesteld op niveau van de G5 en op landelijk niveau. Dit betreft de vijfde meting binnen de G5 en de tweede op landelijk niveau. Met behulp van onlinevragenlijsten worden scholen/besturen bevraagd op het tekort aan leraren en schoolleiding. Ook worden de verborgen vacatures in kaart gebracht.
De resultaten van beide metingen geven door een hoge respons een goed beeld van de situatie van de lerarentekorten in Nederland. De respons binnen de G5 is zeer hoog met ongeveer 85% (vorig jaar 90%). De respons op landelijk niveau ligt op 46% (vorig jaar 55%) mede door de inzet van de PO-raad en de AVS om scholen te bewegen tot deelname. Het resultaat van de meting is dat het totale landelijk gemiddelde tekort voor leraren 9,5% (1 oktober 2021 was dit 9,1%) van de werkgelegenheid voor leraren bedraagt. Dit komt neer op een tekort van ongeveer 9.700 fte. Het gaat daarbij zowel om het totaal van openstaande vacatures als om verborgen tekorten. De tekorten aan leraren op reguliere posities zijn zowel binnen als buiten de G5 groter dan de vervangingstekorten. In deze link vind je het complete rapport.

Tussenrapportage convenanten lerarentekort

Omdat de personeelstekorten in het primair onderwijs het grootst zijn in de gemeenten die behoren tot de G5 (Almere, Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam), hebben zij in 2020 noodplannen opgesteld. Naar aanleiding van deze plannen hebben schoolbesturen in de G5, gemeenten, lerarenopleidingen en het ministerie van OCW per stad een convenant afgesloten om het lerarentekort terug te dringen. In deze convenanten staan maatregelen beschreven die toegespitst zijn op de specifieke context van de gemeente.
Tussenrapportage convenanten lerarentekort
Zo heeft Almere te maken met een groeiende leerlingpopulatie en merkt Rotterdam dat de personeelstekorten zich concentreren op scholen met een hogere schoolweging. Die verschillen vragen om een andere aanpak en dus andere maatregelen. Dat is ook terug te zien in de convenanten.
De maatregelen uit het convenant worden in de periode van 1 september 2020 tot 31 augustus 2024 uitgevoerd.
Op verzoek van het Ministerie van OCW wordt de uitvoering gemonitord en geëvalueerd door ECBO en SEO Economisch Onderzoek. Zo wordt een beeld verkregen van de impact van de maatregelen en kan indien nodig worden bijgestuurd. Deze tussenrapportage bevat informatie over de stand van zaken medio 2022. Het eindrapport volgt begin 2024.

Tussenevaluatie andere dag- en weekindeling

Vanaf 1 augustus 2020 krijgen scholen met een personeelstekort in de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Almere meer ruimte om een schooldag of schoolweek anders te organiseren. Deze scholen mogen voor een deel van de onderwijstijd activiteiten laten verzorgen door andere professionals dan bevoegde leraren. Dit is nodig omdat er een groot personeelstekort is in de vijf steden, groter dan in de rest van Nederland. In deze tussenrapportage de laatste stand van zaken.

Haagse LerarenPas

Den Haag, 30 september 2022.Parkeervakken op de Valliantlaan.
Op 5 oktober 2022 (de Dag van de Leraar) is de nieuwe digitale Haagse LerarenPas gelanceerd.
De Haagse LerarenPas is een cadeautje van de gemeente Den Haag aan alle Haagse leraren in het po, vo en mbo om jullie te bedanken voor je inzet. Ook stagiairs, onderwijs-assistenten, instructeurs en alle andere functies zijn onmisbaar.
Iedereen die werkzaam is in het Haagse po, vo en mbo kan daarom gratis de Pas aanvragen. Op vertoon van de Haagse LerarenPas krijg je toegang tot allerlei kortingen en aanbiedingen in Den Haag, zoals bij musea, winkels, restaurants etc. Vraag hem dus snel aan en profiteer!
Heb je de pas nog niet aangevraagd? Doe dit eenvoudig en snel via https://www.sbbdenhaag.nl/lerarenpas/. Je ontvangt dan een mail met meer informatie en een persoonlijke code om de Haagse LerarenPas gratis te activeren.

Heb je de pas al aangevraagd? Activeer hem dan snel met je unieke code en profiteer direct van de vele aanbiedingen!

Speciaal voor de kerstvakantie zijn er weer extra acties toegevoegd aan het aanbod. Zo kun je bijvoorbeeld met 20% korting naar het Cool Event in Scheveningen om te schaatsen of ijssculpturen te bekijken (en maken!), of ga lekker brunchen bij Brasserie Stocks and Bonds gevestigd in hotel Indigo en ontvang een gratis cocktail t.w.v. €12,50. Activeer je Pas direct om te kunnen profiteren van deze en vele andere acties.

Heb je vragen, mail dan naar lerarenpas@sbbdenhaag.nl. Veel plezier!

Update Andersom.Den Haag

Logo Andersom Den Haag
Er wordt hard gewerkt aan ons matchingsplatform Andersom.Den Haag!

Aanbieders
We hebben gesproken met enkele aanbieders waar jullie nu al mee samenwerken én enthousiast over zijn. Ook zijn de aanbieders die mogen deelnemen aan de technische lancering in januari benaderd. De komende weken helpen we hen bij het aanmaken van een account en het toevoegen van hun onderwijsaanbod. Voor aansluiting geldt een aantal kwaliteitscriteria.

Kwaliteitscriteria
 • Heb je ervaring met lesgeven binnen het basisonderwijs?
 • Beschik je over pedagogische en didactische vaardigheden?
 • Werk je samen met eigen of aangesloten professionals voor continuïteit?
 • Ben je ZZP’er?
  • Zo ja: werk je samen met andere professionals voor het borgen van continuïteit?
 • Ben je actief in de regio Den Haag?
 • Ben je in het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)?
 • Zijn bovenstaande voorwaarden van toepassing op jou als aanbieder én de professionals die via jou worden ingezet?
Platform
Een brainstorm met bureau IJsfontein en de webbouwer heeft geresulteerd in een overzicht van vereisten en wensen voor de doorontwikkeling van het platform. Regionale verschillen zijn in kaart gebracht en de prioriteiten worden deze week bepaald.

Projectteam
Naast projectleider Nynke Hoekstra zijn nu ook contentmanager Stefanie Crone en communicatiemanager Judith Bom betrokken. Daarnaast publiceren we deze week de vacature voor de kennismakelaars.

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen kan nu ook via LinkedIn: volg Andersom Den Haag.

Terugblik sessie Wijkgerichte Aanpak Laak

In het overleg van 17 november jl. is vastgesteld dat de huidige, generieke, aanpak van het lerarentekort voor de wijk Laak niet toereikend is. De wijk Laak is het gebied in Den Haag waar het lerarentekort het hoogst is. Zeker in deze wijk, met een grote bevolkingsdichtheid, een laag gemiddeld gezinsinkomen en veel kinderen waarvan Nederlands niet de moedertaal is, is dit desastreus voor de ontwikkeling van de jeugd.
Laak
Integrale aanpak
De kwaliteit en de continuïteit van het onderwijs staat onder grote druk. Om deze toch te waarborgen willen de schoolbesturen toewerken naar een meer integrale aanpak in de ontwikkeling van dit stadsdeel voor de komende jaren. Daarbij wordt intensiever samengewerkt tussen scholen, kinderopvang en andere organisaties in de wijk. De achterliggende gedachte is dat de gezamenlijke aanpak en coördinatie ervoor zorgen dat scholen meer van elkaar én van de voorzieningen in de wijk kunnen profiteren. Dit komt de draagkracht van de scholen in de wijk ten goede.
De intensievere samenwerking moet ook leiden tot gezamenlijke inzet van meer ingrijpende maatregelen om onderlinge concurrentie en ongewenste mobiliteit (van leerlingen en personeel) te voorkomen. Daarnaast kunnen scholen ook van elkaar leren welke effecten de genomen maatregelen hebben.

Onderwijs anders organiseren
Na de eerste bijeenkomst van 17 november jl. willen we de aanpak veel meer richten op een andere organisatie van het onderwijs, waarbij de scholen zoveel mogelijk worden ondersteund vanuit de wijk en vanuit stedelijke projecten. We hopen hier ook een lerend effect mee te creëren dat overdraagbaar is naar andere delen van de stad. De besturen spreken daarbij de intentie naar elkaar uit een intensievere samenwerking aan te gaan en naar hun scholen uit te spreken en uit te dragen dat zij de samenwerking actief ondersteunen. Het motto daarbij is: ‘gezamenlijk verantwoordelijk voor alle kinderen in de wijk’.
In januari 2023 zullen hier concrete acties uit volgen. We houden jullie daarvan op de hoogte