SVDHK-rgb-01.png
Beste abonnee,

Samen voor de Haagse Klas is het programma voor en door het Haagse basisonderwijs: noodplan G5 en het zij-instroomtraject. Graag vertellen we je waar wij mee bezig zijn.

Stedelijke werving zij-instroomtraject

De wervingscampagne 'Aan de slag in het basisonderwijs' is afgerond. De campagne richtte zich op mensen die als second career de ambitie hebben om voor de klas te staan, maar nog geen concrete stappen hebben gezet.

Voor belangstellenden zijn online informatiebijeenkomsten georganiseerd. Zo'n bijeenkomst geeft goed zicht op wat een zij-instroomtraject inhoudt/vraagt. De pabo's sloten ook aan en deelnemers kregen voldoende gelegenheid om hun vragen te stellen.

De wervingscampagne is uitgezet langs twee lijnen: online via de verschillende social media kanalen en offline via abri’s door de stad.

'Maak de switch'
Vanaf januari tot en met maart is ingezet op Facebook, Instagram en LinkedIn. Wisselend door de stad hebben vanaf de laatste week februari t/m eind maart borden met verschillende posters gehangen.

Informatiebijeenkomsten
Er zijn 6 digitale informatiebijeenkomsten georganiseerd. Hiervoor hadden zich 43 mensen aangemeld, uiteindelijk hebben 29 mensen deelgenomen. Naast algemene informatie over het zij-instroomtraject is er informatie namens de drie betrokken hogescholen gedeeld.

Meer informatie bij Theo Kosterink, penvoerder project Zij-instroom PO G5:
theo@samenvoordehaagseklas.nl
Bezoek sociale media:
Instagram:
478 likes
24 posts
22 stories
24 videos
1.390 reach (hoeveel accounts bereikt)
61 content interacties
5.845 impressions
(hoe vaak berichten voorbij kwamen)
Facebook:
132 likes
18.416 bereik
24 posts
beste bericht 40x bekeken

Linkedin:

257 volgers 1395 bereikt
Beste bericht werd 298 keer bekeken
SVDHK - Abri's - DEF (3 stuks) - kopie
Droom Durf Doe

Leer van je collega's

We nodigen je uit om je te registreren voor het besloten gedeelte op onze website. Binnen dit gedeelte kun je voorbeelden zien van andere scholen en vragen stellen aan collega's in Den Haag. Zo sta je er niet alleen voor.

Matchingsplatform Andersom Den Haag

Schoolbesturen en gemeente zijn enthousiast over een matchingsplatform dat externe aanbieders en scholen in staat stelt elkaar te laten vinden. Verschillende aanbieders kunnen hierop in verschillende domeinen aangeven wat zij scholen te bieden hebben. Scholen kunnen binnen hun eigen account op zoek naar de juiste persoon of instantie. Ben je als school op zoek naar een muziekleerkracht die je bovenbouw wekelijks lessen kan aanbieden, dan kun je via het matchingsplatform je voorkeuren aangeven. Na een druk op de matchingsknop kan er op aanbieder worden geselecteerd. Een mooi systeem dat werk voor de directeuren en leerkrachten uit handen neemt. Dit platform is al in gebruik in Amsterdam en onlangs gelanceerd; www.andersom.amsterdam.
Mocht je al samenwerken met goede instanties in Den Haag en omstreken en ben je tevreden, dan kun je deze naam/organisatie natuurlijk doorgeven via astrid@samenvoordehaagseklas.nl.

Onderzoek studenten over werken in Den Haag

In de nieuwsbrief van februari hebben we verteld over een onderzoek onder studenten van de Haagse Hogeschool, Hogeschool Inholland en de Hogeschool Leiden. We hebben de doelgroep vergroot en gaan alle studenten bevragen en hierop de vragenlijst aanpassen. Studenten worden via gesprekken en een enquête bevraagd over hun motivatie om in een stad als Den Haag te gaan en blijven werken. Op deze manier kunnen we inzicht krijgen in wat ons nog meer te doen staat om de stad aantrekkelijker te maken en waar kansen liggen. De eerste gesprekken met studenten vinden nog voor de meivakantie plaats.

Onderzoek ECBO evaluatie tweede schooljaar convenant Noodplan G5

Het convenant Noodplan G5 en de gelden die hierbij horen komen vanuit het ministerie OC&W. Lucas Onderwijs is penvoerder van deze subsidie. Het externe bureau ECBO voert gesprekken met Lucas Onderwijs en de gemeente en monitort wat werkt en welke maatregelen worden ingezet om het lerarentekort tegen te gaan in Den Haag. De besturen hebben op 11 april de korte anonieme enquête over werkdruk/werkbeleving ontvangen met het verzoek deze voor 29 april in te vullen.

In de eerste weken na de meivakantie volgt er wederom een gespreksronde tussen de penvoerder en alle convenantpartners voor de verzameling van gegevens over de inzet en inhoud van de financiële middelen. De penvoerder levert dit eind mei aan bij ECBO . Eind juni wordt een gesprek gepland om terug te kijken op het tweede jaar van dit convenant. Na de zomer ontvangen we de terugkoppeling over de bevindingen en conclusies en wat dit eventueel betekent voor het volgende schooljaar.
Voor 1 oktober moet dan de definitieve zelfevaluatie bij OC&W zijn ingeleverd bij OC&W. Alle convenantpartners ontvangen deze na goedkeuring door het Platform Primair Onderwijs. De samenvatting komt in onze nieuwsbrief en op de website.

9 mei: Haags Educatief Festival

Wie werkzaam is als docent, leerkracht, pedagogisch medewerker, ondersteunend personeel, schoolleider of beleidsmedewerker is van harte welkom op het Haags Educatief Festival op 9 mei in de Koninklijke Schouwburg. Een inspirerende avond met grote sprekers als Steven Pont, Claire Boonstra, Johan Hattie en Berthold Gunster. Het hele programma vind je hier.
Avondvoorzitter is cabaretier Sjaak Bral. Er zijn masterclasses, meets en greets en een theatershow. Daarnaast is er genoeg ruimte om elkaar te ontmoeten. Deelname aan het festival is gratis. Vanwege een maximaal aantal deelnemers is inschrijving wel nodig.

17 mei: Studiedag Urenuitbreiding in het primair onderwijs

Het onderwijs kent grote, groeiende tekorten én wordt gekenmerkt door veel deeltijdbanen. In samenwerking met Lucas Onderwijs ontwikkelde Stichting Het Potentieel Pakken een aanpak rondom urenuitbreiding in het po.
PO-schoolleiders en (HR-)stafmedewerkers van schoolbesturen die met dit thema aan de slag willen gaan, kunnen op 17 mei deelnemen aan een studiedag (09.30 - 16.00 uur).

17 mei: Pitch Event Innovatielab Schoolblijvers

Goed personeel in je schoolteam houden is belangrijk in een tijd van grote personeelstekorten. Maar wat maakt dat leraren zich voor langere tijd aan een school verbinden? En welke mogelijkheden zijn er om meer 'schoolblijvers' te creëren? In het Innovatielab Schoolblijvers zijn onderwijscollega's op zoek gegaan naar kansen en ideeën hiervoor. Op dinsdagavond 17 mei (18.00 - 21.00 uur) delen zij de resultaten.