SVDHK-rgb-01.png
Beste abonnee,

Samen voor de Haagse Klas, het programma voor en door het Haagse basisonderwijs: noodplan G5 en het zij-instroomtraject.

Speciale uitnodiging: registreer je nu!

We nodigen jou uit om je te registreren voor het besloten gedeelte op onze website. Binnen dit gedeelte kun je voorbeelden zien van andere scholen en vragen stellen aan collega's in Den Haag. Zo sta je er niet alleen voor.

Onderzoek naar kosten zij-instroom

Welke kosten maken scholen voor een zij-instroomtraject? En hoe benutten zij de tegemoetkoming in de kosten? Om antwoord te krijgen op deze en andere vragen, houdt het ministerie van OCW een onderzoek. Doe ook mee en vul de korte vragenlijst in!

De Haagse Scholen en Hogeschool Inholland

Stichting De Haagse Scholen en Hogeschool Inholland starten zij-instroomtraject voor speciaal onderwijs om nijpend tekort aan leerkrachten aan te pakken.

Het lerarentekort loopt verder op en de zorgen over de impact op onze kinderen zijn groot. En terecht, want in sommige wijken krijgen kinderen soms een dag helemaal geen les omdat er geen leerkracht beschikbaar is. Extra schrijnend is het lerarentekort voor leerlingen in het speciaal onderwijs waar een schooldag vaak zorgt voor de nodige structuur en houvast.

In de strijd tegen het lerarentekort bij juist deze onderwijsvorm start het bestuur van De Haagse Scholen in samenwerking met de Pabo van Hogeschool Inholland Den Haag een zij-instroomtraject voor scholen in de binnenstad en scholen voor het speciaal ( basis) onderwijs. Er bestaat, vanuit deze samenwerking, al jaren een goedlopend zij-instroomtraject voor het reguliere basisonderwijs. Het is echter bekend dat leerkrachten in het speciaal (basis) onderwijs net even wat meer bagage nodig hebben om goed voorbereid aan de slag te gaan. Het nieuwe zij-instroomtraject richt zich dan ook specifiek op de praktijk van deze scholen.

Voor Hogeschool Inholland is het een logisch vervolg op de reeds bestaande samenwerking met De Haagse Scholen. “Het tekort aan leerkrachten gaat ons aan het hart, we zien het als onze maatschappelijke opdracht om alles te doen wat we kunnen om te voorkomen dat kinderen naar huis worden gestuurd omdat er geen juf of meester is. Zeker voor de doelgroep speciaal onderwijs is dat onacceptabel”. Aldus opleidingsmanager Gert Mallegrom van de Pabo aan de Theresiastraat in Den Haag.

Op 30 september was de aftrap voor de eerste klas van veertien zij-instromers in dit nieuwe traject. Hogeschool Inholland Den Haag en De Haagse Scholen zal deze aankomende leerkrachten gedurende twee jaar begeleiden en opleiden waarbij ze tijdens de opleiding al voor de klas staan en tegelijkertijd hun lesbevoegdheid halen. We zijn heel blij met en trots op onze nieuwe collega’s in dit
zij-instroomtraject!

DHSenINHolland

Verslag subsidieregeling Noodplan G5 schooljaar 2020-2021 naar OC&W

Op 1 oktober jongstleden hebben we de stukken verzonden naar OC&W met de conclusies die ECBO met ons heeft opgesteld over schooljaar 2020-2021 wat betreft inhoud en uitvoering van de subsidieregeling Noodplan G5. De penvoerder, Lucas Onderwijs, heeft meerdere gesprekken gevoerd met de convenantpartners en ECBO om goed te monitoren waar alle partners mee bezig zijn en welke (voorzichtige) conclusies we hieruit kunnen trekken. Alle besturen uit het convenant ontvangen een uitgebreid verslag en de Tweede Kamer zal in december 2021 worden geïnformeerd door OC&W over de resultaten van de G5.

Onderzoek CAOP eerste resultaten in november 2021

De gemeente Den Haag en de partners uit het convenant doen onderzoek via CAOP naar school- en wijk gerelateerde factoren inzake het lerarentekort. In november 2021 volgt er een rapportage en worden van daaruit conclusies getrokken en gedeeld met de convenant partners.