SVDHK-rgb-01.png
Beste abonnee,

Dit is de eerste nieuwsbrief van Samen voor de Haagse Klas, het programma voor en door het Haagse basisonderwijs. Schoolbesturen en scholen werken samen aan de huidige uitdagingen binnen het basisonderwijs.

Onze twee belangrijkste aandachtsgebieden zijn:
 • Verbeteren van het zijinstroomtraject.
 • Vertalen en invoeren van de maatregelen uit het noodplan Den Haag.
Samen voor de Haagse Klas is een doorvertaling van het programma Klassewerk.
Eind 2020 is Klassewerk beëindigd. De activiteiten van Klassewerk zijn, waar van toepassing, ondergebracht bij Samen voor de Haagse Klas of Word Leraar in Den Haag.

Subsidieregeling Noodplan G5

De afgelopen periode heeft vooral in het teken gestaan van de opstart van het programma, de verdeling van de gelden over alle deelnemende besturen en het informeren van alle betrokkenen. In bijgaande document is in een oogopslag de belangrijkste informatie over de regeling te vinden.

We horen van veel besturen dat ze druk bezig zijn met het maken van plannen, maar ook dat er nog veel vragen leven over bijvoorbeeld de verantwoording van de gelden. Om scherp te krijgen waar iedereen mee bezig is en welke vragen er leven zal Astrid de Graaff, programmamanager van de subsidieregeling G5 vanuit Lucas Onderwijs, de komende tijd een ronde langs alle besturen maken. Zij zal op korte termijn de contactpersonen per bestuur benaderen om een afspraak te maken.

Tot slot zal de komende maand een start gemaakt worden met de zelfevaluatie, die vanuit OCW wordt uitgevoerd. In februari wordt een eerste gesprek gevoerd over de opzet en inhoud van dit onderzoek. We hopen in de volgende nieuwsbrief meer informatie te kunnen geven over inhoud en planning van dit onderzoek en de wijze waarop iedereen betrokken wordt. Naast deze zelfevaluatie wordt vanuit Centerdata, in opdracht van OCW, ook de een uitvraag gedaan naar het aantal vacatures.

Voor het verkrijgen van een breed beeld over de stand van zaken in de stad, is het zaak dat zo veel mogelijk besturen deze uitvraag invullen. De verwachting is dat de uitvraag ergens de komende weken weer gedaan wordt, goed dit in dit gaten te houden. Vragen over deze subsidieregeling? Stel ze aan projectleider Astrid de Graaff, astrid@samenvoordehaagseklas.nl
SVDHK-rgb-01

Samen voor de Haagse Klas

Onze kracht en kennis ligt binnen het onderwijs. We willen er voor zorgen dat schooldirecteuren gemakkelijk de juiste informatie kunnen vinden over de maatregelen die vallen binnen het Noodplan Den Haag en het zij-instroomtraject. De komende tijd werken we aan een website waar elke Haagse basisschool snel en gemakkelijk de juiste informatie kan vinden.

We starten met de realisatie van een informatiewebsite, maar denken ook verder dan alleen informeren. Later in het jaar willen we ook schooldirecties uitnodigen voor een besloten gedeelte op deze website. Hier kunnen scholen elkaar inspireren door het delen van voorbeelden of elkaar concrete vragen stellen. We willen de kennis binnen het Haagse onderwijs samenbrengen, van elkaar leren, zodat we het onderwijs een positieve impuls kunnen geven.

Subsidieregeling Zij-instroom PO G5

Doel van de regeling is het traject voor zij-instromers te verbeteren, door een gezamenlijke aanpak door scholen, besturen en lerarenopleidingen. De regeling beoogt ook dat opleiding én begeleiding op school beter aansluiten bij de praktijk en bij wat de zij-instromer meeneemt aan kennis en ervaring.

De Haagse Scholen is voor deze subsidieregeling penvoerder voor alle schoolbesturen (po) in Den Haag en heeft namens deze besturen de aanvraag gedaan. De subsidie is inmiddels toegekend en naar rato overgemaakt aan de besturen die het aanvraagformulier daarvoor hebben ingediend.

De gelden zijn met terugwerkende kracht inzetbaar vanaf de start van dit schooljaar, en mogen uitsluitend worden ingezet voor de in het bijbehorende activiteitenplan genoemde maatregelen. Vragen over deze subsidieregeling? Stel ze aan projectleider Léone Heideman, leone@samenvoordehaagseklas.nl.

Besturenronde

Léone Heideman (projectleider Subsidieregeling Zij-instroom PO G5), maakt deze weken een (digitaal) rondje langs de schoolbesturen.

Onderwerp van gesprek: hoe ervaren zij het werken met zij-instromers, welke mogelijkheden zien zij om knelpunten in het zijinstroomtraject op te lossen en welke vragen leven er op dit moment.

Met deze kennismakingsronde wil Léone ook in kaart brengen hoe de deelnemende besturen de inzet en opvang van zij-instromers regelen en wat er van elkaar valt te leren.
cowomen-pd5FVvQ9-aY-unsplash

Inrichten nieuwe Begeleidingspool

Tot eind 2020 was er de Begeleidingspool, een initiatief van Klassewerk Den Haag.
De pool bestond voornamelijk uit externe coaches, die werden ingehuurd door scholen die te kampen hadden met een gebrek aan begeleidingscapaciteit. Nu wordt gewerkt aan een andere opzet van de begeleidingspool; eveneens gevuld met bekwame coaches, maar afkomstig uit de Haagse schoolbesturen. Interne coaches dus, die goed bekend zijn met de afspraken en richtlijnen die organisaties besturen hanteren rond zij-instromers.

Om capaciteit te creëren onderzoeken HR-adviseurs van de verschillende besturen de mogelijkheid medewerkers een kleine deeluitbreiding te geven. Dat is vooral interessant voor mensen die boven op hun huidige inzet belangstelling hebben voor coaching en daar ook de vaardigheden voor bezitten. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling te tornen aan hun onderwijsinzet. Deze interne coaches kunnen, zo is het plan, ook worden ingezet voor de kleinere besturen, waar geen (ruimte voor een) bovenschoolse coach is. Op deze manier wordt onderwijsgeld binnen de organisaties gehouden en worden de eigen medewerkers duurzaam ingezet omdat het een interessante taak is die hen (nog meer) bindt aan de organisatie.
Het aanvragen van begeleiding is nu al mogelijk via de website: www.samenvoordehaagseklas.nl.

Projectgroep Zij-instroom

Sinds eind 2020 komen vertegenwoordigers van de (grote én kleine) schoolbesturen, de pabo's, en gemeente Den Haag regelmatig bij elkaar in de Projectgroep Zij-instroom PO G5. Deze projectgroep geeft inhoudelijk en procesmatig input en feedback op de uitvoering van het activiteitenplan dat ten grondslag ligt aan de subsidieregeling Zij-instroom PO G5.

Leden projectgroep:
 • Rini van Noort (Lucas)
 • Jessica Sparrow (SCOH)
 • Gijs-Jan Bornebroek (De Haagse Scholen)
 • Bianca Boutestijn (Namens de kleine besturen)
 • Kim Cober (Hogeschool Leiden)
 • Elly Taal (Haagse Hogeschool
 • Gert Mallegrom (In Holland)
  Onderwerpen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld de begeleiding en monitoring van zij-instromers, het al of niet bovenformatief aanstellen van zij-instromers en de geconstateerde verschillen in het voortraject voor zij-instroom.
  De leden van de projectgroep vormen de verbinding tussen de programma-organisatie en de eigen organisatie en zorgen voor de uitvoering en borging van gemaakte afspraken en acties in de eigen organisatie. De projectgroep komt eens per zes weken bijeen. De verslagen van dit overleg kunt u binnenkort meelezen op de website www.samenvoordehaagseklas.nl

  Word Leraar in Den Haag

  Nieuwe mensen enthousiasmeren voor het onderwijs. Dat is dé insteek van de Haagse campagne 'Word leraar in Den Haag'. Gemeente, po, vo en mbo werken in deze campagne samen. De aanpak is zeer gericht. Op dit moment is er veel aandacht voor jongeren (havo/vwo) die dit jaar een keuze maken voor een vervolgopleiding. Jonge leraren en docenten maken speciale content voor deze doelgroep op de social media kanalen: Instagram en Tiktok.

  De komende tijd starten we ook met de campagne gericht op zij-instomers, met name voor het vo en het mbo.
  Facebook_1200x1500-1
  Samen voor de Haagse Klas
  MailPoet