SVDHK-rgb-01.png
Beste abonnee,

Samen voor de Haagse Klas is het programma voor en door het Haagse basisonderwijs: noodplan G5 en het zij-instroomtraject. Graag vertellen we je waar wij mee bezig zijn.

Resultaat subsidie zij-instroom G5 in 2021-2022

In het afgelopen schooljaar zijn 126 nieuwe zij-instromers gestart.
De target van 120 zij-instromers per jaar is daarmee wederom gehaald.
Van de al eerder begonnen zij-instromers hebben 80 mensen in het afgelopen schooljaar het getuigschrift behaald. De inspanningen van de gezamenlijke besturen, scholen en opleidingsinstituten leiden tot een wezenlijk verschil voor het scholenveld.
Droom Durf Doe
De situatie op veel scholen blijft echter heel kwetsbaar. De instroom van nieuw personeel is nog altijd te laag om het vertrek van anderen te compenseren.
Op een aantal scholen ontbreekt het hierdoor al aan voldoende ervaren leerkrachten om zij-instromers te begeleiden. Een goede begeleiding is juist cruciaal om deze mensen een goede start van hun nieuwe carrière te bezorgen.

In dit schooljaar zal van een ieder opnieuw een grote inspanning worden gevraagd om veel mensen te interesseren in het mooie beroep van leraar en het zij-instroomtraject.

Zie voor informatie over het zij-instroomtraject: Zij-instroomtraject - Samen voor de Haagse Klas

Meer informatie bij Theo Kosterink, penvoerder project Zij-instroom PO G5:
theo@samenvoordehaagseklas.nl

Verslag subsidieregeling Noodplan G5 2021-2022 naar OC&W

Uiterlijk 1 oktober worden de conclusies die ECBO met ons heeft opgesteld over inhoud en uitvoering van de subsidieregeling Noodplan G5 in 2021-2022 verzonden naar OC&W. De penvoerder, Lucas Onderwijs, heeft meerdere gesprekken gevoerd met de convenantpartners en ECBO om goed te monitoren waar alle partners mee bezig zijn en welke (voorzichtige) conclusies we hieruit kunnen trekken. Alle besturen uit het convenant ontvangen een uitgebreid verslag en de Tweede Kamer zal in december 2022 worden geïnformeerd door OC&W over de resultaten van de G5.

Haagse LerarenPas vernieuwd

Vandaag, 5 oktober, vieren we de internationale Dag van de Leraar. Een dag waarop onze leraren eens extra in het zonnetje mogen worden gezet. Daarom overhandigde wethouder Bredemeijer van Onderwijs, Jeugd en Sport aan enkele leraren de vernieuwde Haagse LerarenPas, om hen persoonlijk te bedanken voor hun inzet in het Haagse onderwijs.

De gemeente Den Haag zet zich ook de komende jaren volop in om iedereen goed onderwijs te bieden. Als blijk van waardering voor hun inzet en betrokkenheid biedt de gemeente Den Haag daarom alle Haagse leraren in het po, vo en mbo gratis de Haagse LerarenPas aan. Op vertoon van de Pas ontvangen zij mooie kortingen en aanbiedingen op verschillende locaties in Den Haag, zoals bij musea, winkels, restaurants en vele andere plekken. Ook alle andere onderwijsprofessionals binnen de school mogen de pas gratis aanvragen. De besturen ontvangen hierover vandaag meer informatie.
Den Haag, 30 september 2022.Parkeervakken op de Valliantlaan.
foto Valerie Kuypers

Matchingsplatform Andersom Den Haag

Logo Andersom Den Haag
Schoolbesturen en gemeente zijn enthousiast over een matchingsplatform dat aanbieders en scholen in staat stelt elkaar te laten vinden. Verschillende aanbieders kunnen hierop in verschillende domeinen aangeven wat zij scholen te bieden hebben. Scholen kunnen binnen hun eigen account op zoek naar de juiste persoon of instantie. Ben je als school op zoek naar een muziekleerkracht die je bovenbouw wekelijks lessen kan aanbieden, dan kun je via het matchingsplatform je voorkeuren aangeven. Na een druk op de matchingsknop kan er op aanbieder worden geselecteerd. Een mooi systeem dat werk voor de directeuren en leerkrachten uit handen neemt. Dit platform is al in gebruik in Amsterdam. Hier kun je alvast een kijkje nemen.
Op het moment van schrijven zijn we bezig met het aanstellen van een projectleider en twee zogenoemde kennismakelaars. Ook wordt de content van de website gevuld. Wij hopen de website in het najaar te kunnen lanceren.

Mocht je al samenwerken met goede instanties en ben je tevreden, dan kun je deze naam/organisatie natuurlijk doorgeven aan Astrid de Graaff

11 oktober: Bekijk je toekomst in het hbo

Het Haagse basisonderwijs is op 11 oktober aanwezig op de sectormiddag Bekijk je toekomst in het hbo. Die dag komen havisten vanuit 16 scholen in de regio Haaglanden zich oriënteren op hun vervolgopleiding. In de sector Onderwijs en Opvoeding kunnen zij kennismaken met vertegenwoordigers van het Haagse basis- en voortgezet onderwijs en opleiders. Doel is zoveel mogelijk jongeren te interesseren voor al het moois dat het Haagse onderwijs heeft te bieden.

Uitvraag Centerdata per 1 oktober

Logo Centerdata
OC&W heeft Centerdata de opdracht gegeven de (verborgen) vacatureruimte in kaart te brengen. De uitvraag daarover wordt een dezer dagen verwacht.
Op bestuurlijk niveau wordt een uitvraag gedaan naar directieleden en op schoolniveau naar leerkrachten en ander onderwijsgevend personeel. Met een werkgroep is gesproken over deze laatste uitvraag. Hierbij hebben wij gesproken over het interpreteren van de verschillende stellingen. Deze zijn zoveel mogelijk aangepast, zodat de uitvraag zo eenduidig mogelijk wordt ingevuld. Ook dit schooljaar wordt de uitvraag landelijk gedaan en worden de resultaten in november gedeeld op bestuurlijk, gemeentelijk en landelijk niveau. Voor de G5 is de uitvraag een verplichting vanuit het convenant Noodplan G5.